Podmínky pro užívání agregátoru

Úvodní ustanovení

Rabator s.r.o., BerSlevu.cz (dále jen "Provozovatel") 

provozuje portál hromadných slev na internetové stránce www.berslevu.cz (dále jen "Portál").

Služby poskytované prostřednictvím www.berslevu.cz zahrnují zobrazení a srovnání nabídek produktů Třetích osob – slevových serverů, sdělování obchodních nabídek a marketingové kampaně.

Používání Portálu uživatelem se řídí těmito Podmínkami . Používáním Portálu uživatel potvrzuje, že se s Podmínkami seznámil a akceptuje je. V případě nesouhlasu s Podmínkami je uživatel povinen Portál nepoužívat.

Provozovatel může znění Podmínek jednostranně měnit. Uživatelé jsou o změnách Podmínek informováni na Portálu či jiným vhodným způsobem.

Podmínky nabývají účinnosti jejich zveřejněním na Portálu.

Autorská práva

Obsah Portálu včetně způsobu jeho uspořádání, tj. zejména texty, grafické soubory a design, je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon). Nestanoví-li autorský zákon jinak, je jakékoli užití obsahu Portálu možné pouze na základě předchozí písemně udělené licence ke konkrétnímu způsobu užití obsahu Portálu.Použití portálu

Přístup a používání Portálu je bezplatné.

Provozovatel nenese žádnou zopovědnost za splnění povinnosti poskytnutí prezentované slevy či výhody u svých partnerů, ani nenese zodpovědnost za případnou škodu vzniklou uživateli na základě či v souvislosti s tímto plněním.

Provozovatel nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhled materiálu zveřejňovaných na Portálu. Provozovatel neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost informací zveřejňovaných na Portálu, ani za případné nekalosoutěžní jednání či porušení autorských či osobnostních práv.

Provozovatel nezaručuje nepřerušený přístup na Portál, ani jeho bezpečnost a nezávadnost. Neopovídá za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání Portálu, včetně případné škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálu, počítačovými viry, škody v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům uživatele.

Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na Portálu od třetích stran. Kliknutím na některé odkazy může dojít k opuštění Portálu a přístupu na internetové stránky třetích subjektů.

Práva a povinnost uživatele

Uživatel je povinen při užívání Portálu dodržovat právní předpisy, vždy respektovat práva třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Zejména nesmí:

užívat Portál v rozporu s těmito Podmínkami

získávat příhlašovací jména jiných uživatelů

užívat Portál či jeho části způsobem poškozujícím Berslevu.cz

zneužívat, blokovat, modifikovat jakoukoli číst Portálu nebo se snažit narušit jeho stabilitu a nepřerušený chod

užívat Portál, pokud by jeho použitím došlu k porušení právních předpisů

Ochrana osobních údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů.

Ochrana osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.

Zpracováním osobních údajů může Provozovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že je poskytnul dobrovolně. Uživatel může souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Berslevu.cz.

Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Portálu na elektronickou adresu a souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Berslevu.cz na tuto adresu. Souhlas uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel může kdykoli tento souhlas písemně odvolat.

Provozovatel prohlašuje, že podnikl přiměřená opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob. Poskytovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých Uživatelů a/nebo k jejich Uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi Provozovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Uživatel prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat Osobní údaje jednotlivých Uživatelů pro vlastní potřeby a pro potřeby Třetích osob, a to zejména za účelem poskytování Služeb, za účelem zlepšování kvality Služeb a pro Marketingové účely.

Zpracování Osobních údajů pro Marketingové účely. Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn Osobní údaje zpracovávat pro veškeré marketingové, propagační a obchodní účely (včetně zasílání obchodních sdělení, telemarketingu a provádění průzkumů trhu) Provozovatele a Třetích osob (dále jen „Marketingové účely“). V rámci zpracování Osobních údajů pro Marketingové účely je Provozovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje jak pro vlastní marketingové, propagační a obchodní aktivity, tak pro marketingové, propagační či obchodní aktivity Třetích osob. Obchodní sdělení, reklama. Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele a Třetích osob, a to prostřednictvím Provozovatele jako odesílatele. Obchodní sdělení je Provozovatel oprávněn zasílat elektronicky (zejména formou SMS, MMS, e-mailu) s využitím elektronického kontaktu Uživatele poskytnutého Provozovateli, písemně nebo je zpřístupnit v souvislosti s poskytováním kterékoli nabízené Služby. Uživatel má právo kdykoliv, i při zaslání každé jednotlivé zprávy, další zasílání obchodních sdělení zdarma odmítnout.

Doba udělení souhlasu, odvolání souhlasu. Uživatel uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním a předáváním Osobních údajů na dobu užívání Služby Uživatelem a 15 let po ukončení užívání Služby, neodvolá-li svůj souhlas dříve. Souhlas Uživatele se zpracováním Osobních údajů dle tohoto článku je dobrovolný, s výjimkou poskytnutí Povinných osobních údajů pro účely poskytování Služby. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat na adrese Provozovatele. Po odvolání souhlasu Provozovatel zajistí, aby veškeré údaje Uživatele byly z databáze Služby a z Uživatelského účtu Uživatele zlikvidovány.

Vyloučení odpovědnosti

Vyloučení záruk. Provozovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služby, Obsahu Provozovatele a Obsahu Třetích stran, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služby. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Internetové stránky.

Odpovědnost za škodu. Provozovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Služby, Obsahu Provozovatele či Obsahu Třetích osob.

Obsah Třetích osob. Provozovatel není odpovědný za Obsah Třetích osob zobrazovaný Uživatelům v rámci Služby či poskytovaný Uživatelům v rámci Služby, a to zejména za reklamní sdělení Třetích osob zobrazovaná v rámci Služby a software Třetích osob nabízený Uživatelům v rámci Služby. Provozovatel zejména neodpovídá za to, že Obsah Třetích osob nezasahuje do práv jiných osob (včetně práv osobnostních, práv autorských, práv průmyslového vlastnictví a jiných práv duševního vlastnictví) a že obsah neporučuje pravidla hospodářské soutěže.

Vztah mezi Uživateli a Třetími osobami. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakýkoliv právní vztah, který vznikne mezi Uživatelem a Třetí osobou na základě užívání Služby. Jakýkoli právní vztah mezi Uživatelem a Třetí osobou je právním vztahem čistě mezi těmito osobami, přičemž Provozovatel neodpovídá ani neručí za splnění povinností vyplývajících pro Uživatele či Třetí osobu z takového právního vztahu.

Závěrečná ustanovení

Veškeré vztahy vznikající na základě a v souvislosti s užíváním Portálu se řídí právním řádem České republiky, bez ohledu na to, odkud a jakým způsobem je přístup k Portálu proveden.

Rabator s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C., vložka 215003, Berslevu.cz

Změny podmínek. Provozovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Podmínek, zejména pak v případě, že dojde ke změně právních předpisů nebo jejich výkladu nebo ke změnám na trhu elektronických komunikací nebo souvisejícím se Službami. Změnu Podmínek sdělí Provozovatel Uživateli tím, že nové znění Podmínek uvede na svých Internetových stránkách.

Účinnost změn Podmínek. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Provozovatelem, avšak ve vztahu ke každému Uživateli pouze v případě, že Uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje buď kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou Podmínek nebo pokračování v používání Služby ze strany Uživatele i po datu určeném Provozovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služby po datu určeném Provozovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek.

Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že Uživatel, který se již v minulosti zaregistroval v rámci užívání Služby přede dnem účinnosti těchto Podmínek, nebo jejich změn a nadále na základě původní registrace Užívá Službu, stává se bez dalšího Uživatelem dle těchto Podmínek a má se za to, že provedl Registraci ve smyslu těchto Podmínek.

Účinnost. Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dne 20. 05. 2014.

Soutěže a její pravidla

Pořadatel soutěže je společnost World Shop s.r.o.

Soutěž probíhá na internetových stránkách portálu Berslevu.cz.

Cílem soutěže je vyhrát jednu z prezentovaných cen na Berslevu.cz v daném termínu. Termíny průběhu soutěže jsou vždy odprezentovány na Berslevu.cz.

Do soutěže jsou zařazeni pouze ti uživatelé, kteří vyplnili správně a pravdivě svůj e-mail.

Soutěže se mohou zúčastnit lidé žijící na území České a Slovenské republiky.

Vyhlášení výsledků, ověření kontaktních údajů výherců a předání výher

Vyhlášení výsledků proběhne do deseti pracovních dnů, od skončení termínu soutěže.

Ceny budou zaslány pouze těm výhercům, kteří v daném termínu potvrdí platnost kontaktních údajů odpovědí na mail, který jim Berslevu.cz zašlou.

Výherci budou o výhře informování e-mailem na e-mailovou adresu, kterou vyplnili při registraci do soutěže.

V případě výhry hmotné ceny je výherce povinen oznámit pořadateli soutěže korespondenční adresu, na kterou má být výhra doručena – bude vyzván e-mailem. Pakliže takto neučiní, výhra propadá pořadateli soutěže.

Příjemce je povinen potvrdit přijetí výhry e-mailem, do 10ti pracovních dnů od rozeslání informačního e-mailu o výhře (pro případ ověření platnosti e-mailu). V opačném případě výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

Další ustanovení

Soutěžící se registrací zavazuje, že nebude k registracím využívat smyšlené e-mailové adresy a jakkoliv se snažit oklamat technické řešení pořadatele. Pořadatel soutěže si vyhrazuje plné právo penalizovat či vyloučit soutěžící, kteří tento bod porušují.

Pořadatel si vyhrazuje právo během soutěže změnit podmínky, výhry a systém přidělování výher. V tomto případě by o tomto informoval na SM na stránce, kde je soutěž prezentována.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel má právo zpracovávat osobní údaje registrovaných uživatelů a soutěžících.

Ochrana osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání informací a obchodních sdělení a zajímavostí spojených s portálem Berslevu.cz.

Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že je poskytnul dobrovolně. Uživatel může souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Berslevu.cz.

Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami portálu na elektronickou adresu a souhlasí se zasíláním obchodních sdělení SekecMazec.cz na tuto adresu. Souhlas uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel může kdykoli tento souhlas písemně odvolat.

Provozovatel prohlašuje, že podnikl přiměřená opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob. Poskytovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých Uživatelů a/nebo k jejich Uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi Provozovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Uživatel prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat Osobní údaje jednotlivých Uživatelů pro vlastní potřeby a pro potřeby Třetích osob, a to zejména za účelem poskytování Služeb, za účelem zlepšování kvality Služeb a pro Marketingové účely.

Zpracování Osobních údajů pro Marketingové účely. Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn Osobní údaje zpracovávat pro veškeré marketingové, propagační a obchodní účely (včetně zasílání obchodních sdělení, telemarketingu a provádění průzkumů trhu) Provozovatele a Třetích osob (dále jen „Marketingové účely“). V rámci zpracování Osobních údajů pro Marketingové účely je Provozovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje jak pro vlastní marketingové, propagační a obchodní aktivity, tak pro marketingové, propagační či obchodní aktivity Třetích osob. Obchodní sdělení, reklama. Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele a Třetích osob, a to prostřednictvím Provozovatele jako odesílatele. Obchodní sdělení je Provozovatel oprávněn zasílat elektronicky (zejména formou SMS, MMS, e-mailu) s využitím elektronického kontaktu Uživatele poskytnutého Provozovateli, písemně nebo je zpřístupnit v souvislosti s poskytováním kterékoli nabízené Služby. Uživatel má právo kdykoliv, i při zaslání každé jednotlivé zprávy, další zasílání obchodních sdělení zdarma odmítnout.

Doba udělení souhlasu, odvolání souhlasu. Uživatel uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním a předáváním Osobních údajů na dobu užívání Služby Uživatelem a 15 let po ukončení užívání Služby, neodvolá-li svůj souhlas dříve. Souhlas Uživatele se zpracováním Osobních údajů dle tohoto článku je dobrovolný, s výjimkou poskytnutí Povinných osobních údajů pro účely poskytování Služby. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat na adrese Provozovatele. Po odvolání souhlasu Provozovatel zajistí, aby veškeré údaje Uživatele byly z databáze Služby a z Uživatelského účtu Uživatele zlikvidovány.

Nejzajímavější slevy
na Váš e-mail!

Povrzením souhlasíte ze zasíláním novinek,
Kdykoliv se můžete z odběru slev odhlásit jedním klikem.